ඇලුමිනියම් ෆෝම් වර්ක්

  • Aluminium Form Work Plate

    ඇලුමිනියම් ෆෝම් වැඩ තහඩුව

    මෑත වසරවල නව ගොඩනැඟිලි ආකෘතියක් ලෙස, ඇලුමිනියම් ආකෘති නිර්මාණය ලෝකයේ වැඩි වැඩියෙන් සංවර්ධිත රටවල දැකිය හැකි අතර, එය ද්‍රව්‍යමය, ඉදිකිරීම් බලපෑම, පිරිවැය අයවැය, සේවා කාලය, පාරිසරික ආරක්ෂාව සහ යනාදී සාම්ප්‍රදායික අච්චුවට වඩා උසස් ය. ඒ අතරම, ව්‍යාපෘතියේ පිරිවැය අඩු කිරීම, ඉංජිනේරු ගුණාත්මකභාවය වැඩි දියුණු කිරීම, ඉදිකිරීම් කාලය වේගවත් කිරීම සහ ඉදිකිරීම් ක්‍රියාවලියේ මානව දෝෂයන් වළක්වා ගැනීම, අවශේෂ ඉංජිනේරු අපද්‍රව්‍ය නොමැතිව මණ්ඩලය ඉවත් කිරීමෙන් පසුව, ආරක්ෂිත සහ ඉදිකිරීම් කම්කරුවන් සඳහා ශිෂ් working සම්පන්න සේවා පරිසරයක්.