ඇලුමිනියම් ගෘහ භාණ්ඩ

  • Aluminium Furniture

    ඇලුමිනියම් ගෘහ භාණ්ඩ

    සීමාසහිත ෂැන්ඩොං හුවාලු හෝම් ෆර්නිෂින් ටෙක්නොලොජි සමාගම ෂැන්ඩොං හුආජියන් ඇලුමිනියම් සමූහයේ අනුබද්ධිත ආයතනයකි. 2017 දී ආරම්භ කරන ලද මෙය ගෘහස්ථ පැතිකඩ, අලංකරණ පැතිකඩ සහ උපාංග සැලසුම් කිරීම, පර්යේෂණ කිරීම සහ සංවර්ධනය කිරීම, ක්‍රියාවලි සම්මත සැකසීම, ඉදිකිරීම් පුහුණුව සහ මග පෙන්වීම, වෙළඳපල විකුණුම් සහ වෙළඳ නාම ප්‍රවර්ධනය යන සේවාවන් ඒකාබද්ධ කරන සමාගමකි.