මෝටර් රථ ඇලුමිනියම්

  • Automobile aluminium profile

    මෝටර් රථ ඇලුමිනියම් පැතිකඩ

    හුආජියානු ඇලුමිනියම් සමූහ පර්යේෂණයන් පෙන්වා දෙන්නේ බලශක්ති පරිභෝජනයෙන් 75% ක් පමණ මෝටර් රථවල බරට සම්බන්ධ බවයි car මෝටර් රථයේ බර අඩුවීම ඉන්ධන පරිභෝජනය හා විමෝචනය effectively ලදායී ලෙස අඩු කළ හැකි බවයි. වානේ සමඟ සසඳන විට ඇලුමිනියම් පැහැදිලි වාසි ඇත.