තිර බිත්ති ඇලුමිනියම් මාලාව

  • Curtain wall aluminium profile

    තිර බිත්ති ඇලුමිනියම් පැතිකඩ

    තිර සහ ජනෙල් බිත්ති පද්ධති ලියුම් කවර තැනීම සඳහා භාවිතා කරන අතර අභ්‍යන්තර අවකාශය තුළ උපරිම දිවා ආලෝකය ලබා ගැනීම සහතික කරමින් ගොඩනැගිල්ලේ පදිංචිකරුවන්ට ආරක්ෂිත සහ සුවපහසු වාතාවරණයක් නිර්මාණය කරයි. එපමණක් නොව, ඇලුමිනියම් තිර බිත්ති ජනප්‍රිය තේරීමක් වන්නේ ඒවායේ ඉහළ සෞන්දර්යාත්මක වටිනාකම සහ වාස්තු විද්‍යාත්මක යෙදීම්වල ඇති අසීමිත හැකියාවන් නිසාය.